Činnost spolku

Spolek Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí je

- křesťanským nepolitickým občanským sdružením a neziskovou organizací (vytvořený zisk zůstává ve spolku a nerozděluje se mezi členy spolku)

- jako právnická osoba se řídí stanovami spolku schválenými Ministerstvem vnitra ČR

- má ustanoveny tyto orgány: valnou hromadu, výbor spolku, revizní komisi

- hospodaří s financemi získanými z členských příspěvků, dobrovolných darů, dotací a grantů a z výnosů majetku nabytého činností spolku

- nemá stálé zaměstnance

 

Smyslem znovuobnovení činnosti Svatojosefské jednoty po r. 1990 je nabídnout spoluobčanům účast na spolkovém životě společnými prožitky a vzájemným setkáváním napomáhat k lepším mezilidským vztahům, být alternativou k pasivnímu konzumnímu způsobu života.

 

Kulturní a vzdělávací činnost 

- pořádání populárně naučných přednášek s případným využitím videoprojekce

- realizace aktivit České křesťanské akademie

- organizace setkávání se zajímavými osobnostmi

- činnost místních amatérských skupin

- navazování a udržování kontaktů se spolky s podobným zaměřením u nás i v zahraničí

 

Sociální činnost by se měla orientovat na:

- děti a mládež – eliminace negativních vlivů, vyplnění volného času, umožnění zájmové činnosti

- staré a opuštěné lidi – besedy s lékaři , právníky, psychology, sociálními pracovníky

- spolupráce s charitou a s farností – poskytování prostoru pro jejich aktivity, dle možností i finanční podpora

- spolupráce s organizacemi příbuzného zaměření

 

Aktivity pro širokou veřejnost:

- pořádání společenských, kulturních a zábavních akcí: plesy, taneční zábavy, taneční kursy, diskotéky, koncerty, divadla malých forem, oslavy životních jubileí, svatby, rodinné slavnosti, firemní a prezentační akce, valné hromady, schůze atd.

- pořádání vybraných sportovních aktivit

- poskytování prostor pro potřeby města – městského úřadu, škol a jiných spolků a organizací

 

Komerční činnost  má sloužit k dosažení finanční soběstačnosti na opravy a údržbu domu a na krytí sociálních a humanitárních aktivit:

- provozování pohostinství

- pronájem prostor domu Jordán

- pronájem vitrín na propagaci

- pronájem prostoru na umístění sezónního prodejního zařízení