Dům Jordán - historie a součanost

Historie domu

Sídlem Svatojosefské jednoty se v r. 1892 stal starý dům v nynější Tyršově ulici, který býval též působištěm řeholních sester.

Koncem 30. let 20. století byl dům zbořen a vystavěna nová budova již v podobě, jak ji převážně známe dnes, s řádně vybaveným divadelním sálem, který se podle potřeby měnil v klubovnu, tělocvičnu tělovýchovné jednoty Orel nebo taneční sál. Budova byla postavena díky obětavosti členů Svatojosefské jednoty z členských příspěvků, z výtěžku kulturních a společenských akcí i darů mecenášů z řad věřících.

 1) Stav budovy začátkem 20. století

 2) Budova po rekonstrukci r. 1996

Po nezměrném úsilí, s jakým byl spolkový dům vybudován, na nás o to bolestněji dolehly důsledky komunistického převratu v roce 1948. Budova nám byla zabavena a necitlivě přeměněna na  kino. Dne 28. října 1948 byl dům dán do národní správy, kterou vykonával OV KSČ Polička. Později byla budova převedena do majetku státu a města.

Současnost

Po nelehkém jednání dne 5. března 1992 byla budova usnesením městského zastupitelstva vrácena Svatojosefské jednotě.

Za situace, kdy byla budova jednoúčelově zařízena jako kino, jehož provoz byl navíc z důvodu havarijního stavu elektroinstalace ukončen, byla budova pro potřeby spolku nezpůsobilá. Začali jsme hledat cesty, jak zdevastovanou budovu zrekonstruovat podle našich představ a potřeb. Naším záměrem bylo, aby dům sloužil nejen členům spolku, ale i široké veřejnosti.

Architektonickou studii na obnovu domu vypracoval poličský rodák Ing. Petr Talanda, projektovou dokumentaci vypracoval a stavební dozor převzal Ing. Jan Kapoun, poradenskou pomoc ve stavební oblasti poskytl též Ing. Petr Šafář. Jmenovaní odvedli svou práci zdarma. Návrh na úpravu interiéru vypracoval Ing. arch. Tomáš Estefányi z Brna.

Stavební práce byly zahájeny hned po převedení budovy do našeho vlastnictví. V průběhu výstavby v letech 1992 – 1997 bylo zdarma odpracováno cca 24 000 hodin. Převážnou část stavebních prací provedli členové Svatojosefské jednoty: Bohuslav Fliedr, Václav Řádek, Damián Kastner, František Fliedr, Václav Dubišar, Adolf Mareček, Cyril Navrátil, Vít Kastner, Josef Křivka, František Martinů, Vlasta Fliedrová. Na kvalifikovaných řemeslných pracech se vydatně podíleli i nečlenové spolku.

Pro budovu byl vybrán název Jordán, neboť dobře vystihuje místní podmínky. Dům se nachází v křížení ulic Na Jordáně a Tyršova a zároveň obsahuje i hlubší symboliku. Řeka Jordán je nevelkou, ale životodárnou řekou v polopoušti, řekou naděje, je úzce spjata s biblickými událostmi.

I přes obětavé úsilí party nadšenců nebylo jisté, zda se dílo podaří dokončit. Problém nedostatku financí vyvstal v plné síle již po proinvestování peněz ze sbírky uspořádané mezi členy spolku, příznivci a věřícími. Padla dokonce slova o přerušení a zakonzervování stavby. V době největší finanční tísně pomohly peněžité dary poličských občanů, a to nejen členů spolku. Pomoc poslali i naši příznivci mimo Poličku. Bylo jasné, že i přes veškerou snahu pomoci a dobrou vůli místních dárců finanční problém nemůžeme sami vyřešit. Kladli jsme si otázky: Je reálné stavbu vůbec dokončit? A když ano, kde vezmeme na nezbytné vnitřní vybavení?

Za této situace jsme se pokusili navázat kontakty s našimi přáteli a příznivci ze zahraničí – Rakouska, Švýcarska a Holandska. Jednání vedli především Ing. Jiří Lichtág Ph.D., Ing. Václav Kysilka, František Martinů, Bedřich Gloser. Bez jejich diplomatického úsilí by nemohlo být dílo dokončeno.

 

           Částka  (Kč)

                   Dárce / zprostředkovatel

             

              160 000

Evropský pomocný fond z Vídně – zásluhou bývalého velvyslance ČR v Rakousku Ing. P. Jaitnera – zprostředkoval Ing. V. Kysilka,     F. Martinů, B. Gloser

          

           1 650 000

Holandské nadace:

Nadace katolických potřeb – Hilversum

Nadace královny Juliany – Bunik

Nadace pro sociální pomoc – Amsterdam (grantová dotace)

- projekt  Ing. J. Lichtága

                 79 600

Partnerské město Dwingeloo – Holandsko:

- zprostředkovali představitelé města

 

 

 

 

            1 220 000

Partnerské město Meilen – Švýcarsko - nadace/fondy/soukromé osoby:

Obec Meilen

Farní obec Meilen

Nadace sv. Martina – Meilen

Fond Dr. H. Jenny – Zollikon

Eva a Walter Landisovi – Meilen

Madeleine Wunderly – Meilen

- zprostředkovali Ing. V. Kysilka a další představitelé města

                100 000

Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota

- zprostředkovali Ing. Jiří Lichtág, Ph.D. a Ing. Karel Michek

 

Významnými částkami přispěly i poličské firmy Coloren, Agronea a Střední odborné učiliště.

Celková výše příspěvků a dotací poskytnutých Svatojosefské jednotě se pohybovala okolo 3 600 000 Kč.

Zhodnocení budovy Jordán včetně odvedené práce činilo cca 5 000 000 Kč.

Bezprostředně po rekonstrukci byl tedy k dispozici velký sál s kapacitou  cca 120 lidí s přísálím (dnešní restaurace) odděleným od sálu shrnovací koženkovou stěnou. Za přísálím byla zřízena „šatna herců“ (dnešní salonek). Trvalou součástí velkého sálu je balkon a menší jeviště. Pro podporu akcí v sále byla zřízena kuchyně s nezbytným skladovým zázemím a v přísálí barový pult.

V patře byl vybudován malý sál (pro 40 osob) s odděleným vstupem a se samostatným sociálním zařízením. V patře se nacházejí ještě další čtyři menší provozní místnosti.

Dům je vytápěn ústředním topením se dvěma plynovými kotli.

Kolaudace obnoveného domu Jordán  proběhla dne 15. listopadu 1996.

Slavnostního znovuotevření domu s kulturním programem dne 5. dubna 1997 se zúčastnili i zástupci partnerských měst Dwingeloo z Holandska, Meilen ze Švýcarska, Ebes z  Maďarska, královéhradecký biskup K. Otčenášek, zástupci města, sponzoři, členové a příznivci Svatojosefské jednoty.

Vzácným darem předaným  starostou města Meilen p. Walterem Landisem při této slavnostní příležitosti je dřevěná soška našeho patrona sv. Josefa (ve velkém sále u okna nad jevištěm). Jedná se o zakázkovou práci z řezbářské dílny klášterního řádu v Savojských Alpách.

Dům Jordán začal od r. 1997 sloužit členům spolku i veřejnosti k pořádání kulturních a společenských akcí pro firmy i jednotlivce, zájmové skupiny, děti a mládež.

Protože některé prostory v přízemí byly využívány v menším rozsahu, než jsme si přestavovali, bylo v letech 1998 až 1999 „přísálí“  přebudováno na restauraci (pro 28 osob) a „šatna herců“ na salonek (pro 10 osob), který je součástí restaurace.

Za zvláštní zmínku stojí i umělecká výzdoba restaurace -  čtyři gobelíny paní Estefányiové z Brna: „Když nastaly deště“, „Archa“, „Proudění milosti“ a „Chaos“.

V r. 2005 se nám podařilo rekonstruovat sociální zařízení a šatnu ve vstupní hale a v r. 2010 se restaurační prostory rozrostly o letní venkovní posezení pod krytou pergolou.

Po letech provozu se ukazuje, že zřízení restaurace v r. 1999 bylo dobrým rozhodnutím.

Se svou střední prostorovou kapacitou, elegantní restaurací a dobře vedenou kuchyní patří restaurace Jordán k vyhledávaným společenským zařízením.